อัตราค่าขนส่ง

ร้านคุณแม่จู้ มีอัตราค่าบริการไปรษณีย์ 2 แบบ ได้แก่ การส่งแบบ EMS และ การส่งแบบธรรมดาลงทะเบียน โดยการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าใด จะเพิ่มน้ำหนักของกล่องบรรจุส่ง 300 กรัม

ส่งแบบ EMS

ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 100 บาท
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 2 กิโลกรัม 140 บาท
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 3 กิโลกรัม 160 บาท
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 4 กิโลกรัม 200 บาท
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 5 กิโลกรัม 240 บาท
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 6 กิโลกรัม 290 บาท
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 7 กิโลกรัม 340 บาท
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 8 กิโลกรัม 390 บาท
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 9 กิโลกรัม 450 บาท
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 10 กิโลกรัม 510 บาท
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 11 กิโลกรัม 540 บาท
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 12 กิโลกรัม 550 บาท
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 13 กิโลกรัม 570 บาท
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 14 กิโลกรัม 590 บาท
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 15 กิโลกรัม 600 บาท
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 16 กิโลกรัม 610 บาท
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 17 กิโลกรัม 620 บาท
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 18 กิโลกรัม 630 บาท
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 19 กิโลกรัม 650 บาท
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 20 กิโลกรัม 660 บาท

ส่งแบบ ลงทะเบียน

ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 40 บาท
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 2 กิโลกรัม 70 บาท
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 3 กิโลกรัม 90 บาท
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 4 กิโลกรัม 100 บาท
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 5 กิโลกรัม 120 บาท
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 6 กิโลกรัม 130 บาท
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 7 กิโลกรัม 150 บาท
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 8 กิโลกรัม 165 บาท
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 9 กิโลกรัม 180 บาท
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 10 กิโลกรัม 195 บาท
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 11 กิโลกรัม 210 บาท
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 12 กิโลกรัม 225 บาท
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 13 กิโลกรัม 240 บาท
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 14 กิโลกรัม 255 บาท
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 15 กิโลกรัม 270 บาท
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 16 กิโลกรัม 280 บาท
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 17 กิโลกรัม 300 บาท
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 18 กิโลกรัม 320 บาท
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 19 กิโลกรัม 340 บาท
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 20 กิโลกรัม 360 บาท