sikis video sunny leone new sexy videos porn hub anal blonde xxx watch full video japon sex xxx video minakchi saxi bf xxx hot anal blond Triple blowjob pornos abartig bangladesh xporn Bf3xx Video
By: Tong March 1, 2023 0 Comment.

โรงงานผลิต คุณแม่จู้ ได้รับมาตรฐานสากล

คุณ วิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ พาชมโรงงานผลิตและกระบวนการผลิตแกงไตปลา – ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Codex/ISO/Halal/อ.ย

เปิดโรงงานผลิต ของคุณแม่จู้ โดย บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด มีนโยบาย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกฎหมาย พร้อมส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

Khunmaeju’s Factory by Khunmaeju Company limited. there is a vision to produce great quality, safe, save the world, legal, send goods on time, Develop with sequence and service to our customer. 

we selected ISO 9001:2015 / GMP the worldwide standard to make sure our customer got confident and safe related to our vision.

โดยโรงงานคุณแม่จู้ได้นำมาตรฐาน ISO:9001:2015 และ GMP มาปรับใช้ภายในโรงงานเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ระบบ ISO:9001:2015 จะทำให้รูปแบบงานสามารถตรวจสอบได้และมีระบบ

เรามาดูระบบบริหารงานคุณภาพที่ บริษัทคุณแม่จู้จำกัด ได้นำมาปรับใช้กับการบริหารและโรงงานผลิตกันเลยดีกว่าค่ะ

ISO9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ที่ได้รับมาตรฐานการรองรับสากลโลก เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพภายในองค์กร ยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มอบแผนงานที่ยืดหยุ่นและควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ระบบ ISO9001 มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

ISO9001:2015 is a quality management system that got acceptance worldwide for involved with Organization management. To efficient working and to motivate the organization. To develop with sequence and handle risks that probably occur in the future. ISO9001 is reliable.

มาตรฐาน ISO9001 / ISO9001 Standard

Q – Quality คุณภาพ
S – Safety ความปลอยภัย
E – Environmental สิ่งแวดล้อม
D – Delivery การส่งมอบ
S – Service การบริการ

ระบบ ISO9001:2015 ควบคุมเอกสารทุกแผนกเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ISO9001:2015 Standard for control all document from all department for working efficiency.

  1. มีการอบรมพนักงาน ให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้องและแม่นยำ
    Training staff – Knowledge and skills for working – all team gets ready to work with correct and accurate.
  2. มีการวางแผนและจัดระบบการทำงานให้เป็นระบบ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อเกิดปัญหา
    There’s a plan and management for the system – To confirm that every process is in control and we can check all the functions back
  3. มีการจัดบันทึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการบรรจุสินค้า
    There’s a record in every process from preparing ingredients to packing goods

สิ่งที่บันทึกในการผลิต

Things: we record in every production

วันเดือนปี Lot number

จำนวนสูตร Amount of recipes

เช็คการทำความสะอาดของคนทำงาน อุปกรณ์และวัตถุดิบ Hygiene of staff, equipment and ingredients

ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต Amount of ingredients in production

น้ำหนักเริ่มต้นการผลิตและน้ำหนักสุดท้าย Weight

อุณหภูมิ เวลาในการผลิต Temperatures, Time to produce

เครื่องจักรที่ใช้งาน Machines

ผู้ผลิตที่รับผิดชอบ Staff who be responsible

สิ่งที่ห้องบรรจุต้องบันทึก Things: we record in pack room

น้ำหนักที่บรรจุ Weight

จำนวนที่บรรจุได้ Amount of pack

เวลาบรรจุ Time

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ There’s are working processes follow the system (can check back)

มีผู้ทบทวน ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น

QC มีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

Reviewer check all processes are correct.

มีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น Edit all mistake including find the way to solve the problems.

โดยตรวจสอบจากเอกสารที่บันทึกว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน By checking the documents. what’s the point that went wrong.

มีการตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการทำงานของพนักงานย้อนหลัง Check all processes and work methods back

หาสาเหตุที่เกิดขึ้น – แก้ปัญหา – ปรับกระบวนการ การผลิต Find causes – Solve problems – Adjust processes

ทาง บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด ได้นำเกณฑ์ GMP กระบวนการการผลิตที่ดี หรือ การผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
มาปรับใช้กับทางโรงงาน แสดงให้เห็นถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ อันตราย หรือ ความไม่ปลอดภัยในผู้บริโภค

Khunmaeju Co.,ltd. Use GMP standards at a factory. To excellent produce food products. 

To produce superior quality, safe and protect the risk that would be toxic, dangerous to unsafety of consumer.

เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความประทับใจแด่ผู้บริโภคอันเป็นที่รักของพวกเรา

for our consumer confident, safety and impressive service.


โรงงานผลิต จะยึดหลัก GMP ครอบคลุมทั้ง สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต มีระบบควบคุมวัตถุดิบระหว่างการผลิต การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า มาตรฐาน GMP มีความครอบคลุมและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอน สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของร้านคุณแม่จู้ได้นั้นเอง

Factory selects GMP to cover the Place of the factory, structure, and Produce processes: Planing product processes, Control ingredients among the produce, Storage, Quality control, and delivery to consumers. We can make consumers confident with our outstanding quality products.

โรงงานผลิต
ผังกระบวนการ GMP – General GMP

มีระบบการบันทึกข้อมูล (ISO) สามารถตรวจสอบ และติดตามผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงการจัดการที่ดีเรื่อง ความสะอาด สุขอนามัย

(Sanitation and Hygiene) Refer to recording system. To ISO to examine and follow quality product.

,moreover great handle hygiene.

การควบคุมกระบวนการผลิต

การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ส่วนผสมในการผลิต การขนย้าย การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหาร และการขนส่ง

วัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร มีการคัดเลือกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด คุณภาพดี เหมาะสมในการผลิตอาหารสำหรับบริโภค มีการทำความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อน เก็บรักษาวัตถุดิบภายใต้สภาวะป้องกันการปนเปื้อน และมีการเสื่อมสลายน้อยที่สุด เพื่อให้การหมุนเวียนวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ

น้ำแข็งและไอน้ำที่ใช้ในการผลิต และสัมผัสกับอาหารต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงสารณสุขเรื่อง น้ำแข็งและน้ำบริโภค ในเรื่องการนำไปใช้อย่างถูกสุขลักษณะ

การผลิต การเก็บรักษา ขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุด้วย

มีการจัดทำบันทึกและรายงาน เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และเก็บบันทึกรายงานอย่างน้อย 2 ปี

โรงงานผลิต
ภาพกระบวนการผลิตแกงไตปลา – บริษัทคุณแม่จู้จำกัด
โรงงานผลิต
แผงควบคุมเครื่องRetort – บริษัทคุณแม่จู้จำกัด
โรงงานผลิต
ภาพการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการบรรจุ – บริษัทคุณแม่จู้จำกัด

ข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภคต้องรู้ก่อนสั่งซื้อสินค้า (Product Information and Consumer Awareness)

การระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ (Lot Identification)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Information)

ฉลากอาหาร (Labelling)

การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค (Consumer Education)


ฮาลาล

โรงงานผลิต บริษัทคุณแม่จู้จำกัด ได้นำหลักเกณฑ์ของฮาลาล มาปรับใช้กับการผลิตในโรงงานผลิตอีกด้วย ฮาลาล มาจาก ภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติศาสนา

อาหารฮาลาลคือ อาหารที่ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ เป็นการรับประได้ว่า ชาวมุสลิมสามารถทานได้อย่างสนิทใจ

ดังนั้นชาวมุสลิมสามารถมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของร้านคุณแม่จู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
แกงไตปลา
GMPcredit: ธัญญกรณ์ สร้อยสน (Research and Development)

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:
มาตรฐานISO-9000:2015 | GMP | ร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ต
ดีลเลอร์ | เปิดรับตัวแทนจำหน่ายสินค้า #เราจะรวยไปด้วยกัน
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.chi.co.th/article/article-1212/

http://isoezy.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-gmp/

https://www.acfs.go.th/halal/general.php

Go To Top
X
Türkiye'nin en iyi sekabet bahis sitesi
Free hindi porn online watch videos.